Инсинерация

Инсинерация – изгаряне на различни видове отпадъци с цел тяхното унищожаване и обезвреждане.
Идеята възниква в 70 години на 19 век и основна причина за това е производствато на пара от отделената при инсинерацията топлина. През годините този процес има своите възходи и падения и е зависимост от намирането най-евтини източници на топлина и пара.
След 80 години на 20 век, основна причина на използването на инсинероторите е бързото нарастване на отпадъците от бита, промишлеността, медицината и други, нарастване на токсичността им и трудността за тяхното обезвреждане и унищожаване. Така вече изискването към тези съоръжение не е основно производството на топлина и пара, а тяхната технологичност и най вече екологичност на процеса им при унищожаването и обезвреждането на отпадъците.

За първи път се подлагат на задълбочени изследвания отделяните продукти от процеса инсинерация и влиянието им на околната среда. На база тези изследвания се правят конструктивни и технологични нововъведения в инсинераторите за да могат те да съответстват на поставените екологични условия за тяхната работа.

Развитието на конструкцията на инсинераторите през близо 140 години експлоатация е най-революционно през последните 12-15 години. Преминавайки през конструкции на пещ с решетъчно дъно тип “локомотив”, през еднокамерен и двукамерен, ротационна и други видове, винаги се е търсило достигане на конструкция осигуряваща номиналното изгаряне на отпадъчния продукт без да се следи и дава сметка за изходните продукти от този технологичен процес.

През последните години на база на изследване на технологичния процес се поставиха основи за проектиране на конструкция и управление на технологичния процес инсинерация така, че отпадъчните продукти от процеса да са максимално безвредни за околната среда. Това се постига най-вече при утвърдилите се през последните години инсинератори с пиролитичен технологичен цикъл на изгаряне и обезвреждане на отпадъчните продукти. Този пиролитичен технологичен цикъл изисква горенето в първичната камера да се извършва с недостатък на кислород /минимално количество подаван въздух/ и под минимален вакуум, за да няма изхвърляне на вредни междинни емисии в околната среда на инсинератора, а горенето във вторичната камера да е при много висока температура, с излишък на кислород, турбулентно смесване и достатъчен престой на съставките в камерата
Инсинератора е високо технологично съоръжение за без отпадъчно изгаряне на различни продукти:
• Трупове и отделни части от животни, месни продукти и други – ветеринарни инсинератори
• Отпадъчни материали от болници, хирургически отделения и други – медицински инсинератори
• Промишлени и градски битови отпадъци
• Газови и течни продукти, остатъци от химическата и нефтопреработвателна промишленост
Всеки тип инсинератор в зависимост от изгаряния продукт има строго индивидуална конструкция и работи по специален технологичен режим обезпечаващ висока ефективност и гарантиращ постигане на необходимите параметри на изходящите димни газове, съответстващи на екологичните норми.

Дебат върху инсинерацията:
Управление на отпадъците чрез изгаряне е силно поляризирано. Дебатът за изгаряне на отпадъци обикновено включва бизнес интереси, наредби на правителството, еко активисти, околната среда и гражданите.

Аргументи в подкрепа на инсинерацията:
Първа грижа при инсинерацията е ефекта върху здравето на хората, дължащ се на отделените газове и съединения при процеса. В момента всичко това се следи строго от много директиви и агенции. Новите типове инсинератори и съпътстващи съоръжения не позволяват изхвърлянето в атмосферата на вредни емисии. Тези процеси се следят от непрекъснат мониторингов контрол.
Инсталациите за инсинерация отделят огромни количества топлинна енергия, която може за се използва за много различни нужди.
Локално унищожаване на особено опасни продукти (медицински или заразени с различни болести животни).
Остатъчния материал след изгарянето (пепел) се счита за напълно безвредна за здравето и околната среда, може да се депонира като обикновен отпадък.
Фините прахови частици се улавят със специализирани филтри.
Високи цени за събирани и депониране на опасни отпадъци.

Аргументи против инсинерацията:
Висока стойност на първоначалната инвестиция.
Нагласата на общественото мнение и манипулирането му от различни интереси.
Инсинераторите могат да унищожават и продукти, които подлежат на рециклиране.
Рисковете от неправилно опериране със съоръжението могат да доведат до изпускане на вредни емисии.


Ние от ЛИТиЕ апелираме: отпадъците, които могат да се рециклират да бъдат събирани и предавани!